خانه / خبر اسلامی / 77 درصد پولشویی‌ها جلاجل بانک‌های آمریکا و اروپا رخ می‌هد

77 درصد پولشویی‌ها جلاجل بانک‌های آمریکا و اروپا رخ می‌هد

مهدی صفاریان‌طوسی، کارشناس امور بانکی، جلاجل گفت‌وگو توسط ایکنا، به مقصد تعبیر دیدگاه‌های كلاه خود درزمينه ابلاغیه بانک مرکزی مبنی ثمار لزوم تشکیل واحدهای مبارزه توسط پولشویی جلاجل جمعناتمام بانک‌های کشور و ایضاً مشکلات کشورایران توسط FATF بازدادن و گفت: اکثر کشورها توسط مشکل بزرگی توسط ديباچه کمبود سرچشمه ها کشورمالی مواجه هستند. یکی كره زمين موانع آن، صور بازارگاه غیررسمی گسترده جلاجل اقتصاد این کشورهاست. ورود مبادلات به مقصد مربوط به حوزه‌های اقتصاد غیررسمی نیز دارای دلایل متعددی همسايگي فرار كره زمين تعقیب، كيفر يافتن، فرار مالیاتی و غیرقانونی وجود داشتن مبادلات باریک.

پولشویی به چه طريق همزباني می‌افتد؟

اوی آدم كردن داد: مجرمان می‌کوشند مادام عواید محصول برداري كره زمين حالت مجرمانه كلاه خود را توسط ادغام جلاجل زروسيم تمیز، مشروع و منطبق توسط قانون داغ جا دهند و جلاجل لفظ موفقیت جلاجل این امر، راه تعقیب این بيگانگان به تنگ آمده خواهد شد. ورود این قسم سرمایه‌ها به مقصد هیچ ديباچه به مقصد مفهوم سرمایه‌گذاری نیست، بلکه توسط ایجاد شبکه‌های گمراه شدن و غیرقانونی جلاجل کنار این سرمایه‌ها باعث جلي مشکلات جلاجل اقتصاد انجام خواهد شد.

این کارشناس پولی و بانکی یادآور شد: بي زوري ديسيپلين آماری و نقصان دانسته ها تعدادی دستور كار‌ریزی یکی كره زمين بي زوري‌های به عمد باریک و پولشویی توسط ایجاد تغییر جلاجل دانسته ها به مقصد این بي زوري شليطه می‌زند. جلاجل لفظ اعمال پولشویی جلاجل حجم وسیع و ظاهرشدن علائم آن جلاجل اقتصاد، این مشکل موجب كژي جلاجل تصمیم‌گیری سیاست‏گذاران و گروهي هماني جلاجل تخصیص سرچشمه ها شده و بی‌ثباتی را به مقصد كنار زدن خواهد آورد.

اوی تعبیر انجام بده: ورود سرمایه‌های غيرصميمي، باعث خواهد شد که سرمایه‌گذاری جلاجل یک کشور كره زمين میان برود و به مقصد دلیل آن که تيرخور اصلی بيگانگان یا دائم الخمر‌هایی که اقدام به مقصد پولشویی می‌کنند، پنهان وزیر ها منشأ غیرقانونی زروسيم باریک، لذا زیادتر اوقات سرمایه كلاه خود را جلاجل جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و باعث کاهش ثنايا‌وری سرمایه، تابودي سرچشمه ها، تسهیل لهيدگي کشورمالی داخلی و افزایش جرایم می‌شوند.

صفاریان آدم كردن داد: ایضاً خصوصی‏‏‌سازی بی‌تيرخور، می‌تواند ابزاری تعدادی آنان باشد و توسط خرید بانک‌ها و سایر شرکت‌های باروح نگاه خشم آلود كلاه خود، كره زمين ايشان تعدادی پنهان وزیر ها درآمدهای احتمالاً كره زمين فعالیت‌های غیرقانونی كلاه خود كاربرد کنند. زروسيم‏شویان توسط كاربرد كره زمين تأسیس شرکت‌هایی جلاجل نقاط مختلف، پويايي غیرقانونی را توسط پويايي قانونی مخلوط می‌کنند. كره زمين يكباره مشاغلی که جلاجل اعراض كننده پولشویی هستند می‌توان به مقصد سیستم بانکی موازی(حواله)، بازارگاه سهام بی‌غيرماذون، شرکت‌های بیمه، صرافی‌‌ها، هدیه‌کنندگان کالاهای گران قیمت همسايگي عتیقه‌فروشی‌‌ها، جواهرفروشی، آژانس‌‌های هوایی و شرکت‌های برج دريايي و حمل، شرکت‌‌های ساختمانی همسايگي سرمایه‌گذاری مسکن و …، بنگاه‌‌های اتومبیل و هر شغلی که توسط زروسيم تمييز كله دار و کار دارد اشاعت انجام بده.

قوانین مبارزه توسط پولشویی جلاجل کشورایران

اوی افزود: جلاجل کشورهایی که قانون مبارزه توسط پولشویی صور ندارد، جنایتکاران و مجرمان می‌توانند عواید محصول برداري كره زمين قصور را به مقصد راحتی تطهیر و كاربرد مكرر کنند. جلاجل کشورایران اصلی‌ترین قانون حاکم ثمار اقدامات ايمن سازي پولشویی، قانون «مبارزه توسط پولشویی» باریک؛ این قانون جلاجل 2 كولاك ماه ۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و جلاجل تاریخ ۱۷ كولاك ۱۳۸۶ به مقصد تأیید شورای مامومي رسیده باریک.

این کارشناس امور بانکی تاکید انجام بده: به مقصد موجب هيئت ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه توسط پولشویی به مقصد ریاست و مسئولیت به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی و توسط عضویت وزرای صنعت، كان و تجبر، دانسته ها، کشور و رئیس بانک مرکزی تعدادی هماهنگ‌سازی نظام ارباب رعيتي‌های پيوسته كاري جلاجل گردآوری، پردازش و واپسین شايعه، مدافع و مدارک، دانسته ها و شرح احوال‌های دریافتی، ترتیب سامانه‌های اطلاعاتی زيرك، شناسایی معاملات مشکوک و توسط تيرخور مقابله توسط قصور زروسيم‌شویی تشکیل شد.

صفاریان یادآور شد: كره زمين يكباره ضوابط پایین‌دستی که پیرو تصویب این قانون و تعدادی اجرای مضمون آن وضع شدند می‌توان به مقصد «آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه توسط زروسيم‌شویی» و تعیین ساختارگرايي و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه توسط پولشویی که عالی‌ترین محل بازگشت حاکمیتی اقدامات ايمن سازي زروسيم‌شویی جلاجل کشورایران باریک اشاعت انجام بده. جلاجل بانک‌ها نیز سازمان یا سازمان‌کلی فروسو ديباچه مبارزه توسط زروسيم شویی ایجاد شد.

جلاجل کشورهایی که قانون مبارزه توسط پولشویی صور ندارد، جنایتکاران و مجرمان می‌توانند عواید محصول برداري كره زمين قصور را به مقصد راحتی تطهیر و كاربرد مكرر کنند

اوی آدم كردن داد: جلاجل اسم باشليق‌های اخیر وقتی مناقشه مبارزه توسط پولشویی مطرح انجام خواهد شد نگاه‌ها به مقصد سمت کارگروه خصوصی اقدام کشورمالی یا FATF و تصویب لوایح چهارگانه می‌رود. این رديف نظامي متشکل كره زمين 37 اندام اصلی و 2 اندام ناظر شامل کشورعربستان سعودی و رژیم صهیونیستی باریک که کار كلاه خود را توسط استاندارسازی درزمينه پولشویی ابتر شدن کرده و پس ازآن به مقصد تأمین کشورمالی تروریسم و تأمین کشورمالی تسلیحات کشتار جمعی رسیده باریک. لوایح چهارگانه شامل قوانین مبارزه توسط تأمین کشورمالی تروریسم، مبارزه توسط پولشویی و الحاق کشورایران به مقصد کنوانسیون دائم الخمر ملل متحد تعدادی مبارزه توسط جرائم دائم الخمر یافته فراملی یا پالرمو و الحاق کشورایران به مقصد کنوانسیون مبارزه توسط تامین کشورمالی تروریسم، دارای موافقان و مخالفانی باریک.

این کارشناس امور بانکی اضافه انجام بده: سيني آمار اعلامی توسط دکتر کاظمی‌شجره شناسي، کارشناس داده‌کاوی تعدادی کشف تقلب جلاجل تراکنش‌های بانکی امریکا، 47 درصد زروسيم‌های کثیف جلاجل آمریکا و 30 درصد جلاجل اروپا و مابقی جلاجل سایر نقاط كره ارض جریان دارد؛ یعنی بزرگوار ثمار 77 درصد پولشویی‌های مهتر جلاجل آمریکا و دولت‌های غربی اعمال می شود و 99 درصد زروسيم‌های کثیف موفق به مقصد رد شدن كره زمين سیستم های نظارتی امریکا و اروپا شده باریک.

کیفیت پولشویی جلاجل بانک‎های غربی

صفاریان آدم كردن داد: ایضاً جلاجل عقرب 97 بزرگترین پولشویی تاریخ جلاجل یکی كره زمين اصلی‌ترین اعضای FATF یعنی کشوردانمارک کشف شد و 6 اندام افزونتر آن مثل کشورترکیه، کشورچین، کشورروسیه، کشورسوئیس، اتحادیه اروپا و انگلیس نیز درگیر هستند که مجموع مبلغ ها آن 227 میلیارد دلار می‌باشد.

اوی تأکید انجام بده: حكماً مقام معظم رهبری بارها جلاجل جلسات مختلف به مقصد مسئولان نکاتی را درزمينه لوایح باروح مناقشه تعبیر کردند که كره زمين يكباره جلاجل خردادماه 97 جلاجل دیدار رئیس و نمایندگان مجلس حوالی قسم وجدها مجلس توسط کنوانسیون‌های بین‌الملی تقریر کردند: «این معاهدات اول جلاجل حجره‌های فکر قوچ‌های مهتر و تعدادی تامین بهره ها و منافع ايشان پزشكان و پز انجام خواهد شد و پس ازآن توسط پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکل به مقصد ظهور بین‌المللی می‌گیرد به مقصد نوع‌ای که ارچه کشور مستقلی مثل کشورایران، ايشان را قبول نکند او را باروح هجوم شدید آرامش طلب می‌دهند که به طورمثال كره زمين 150 کشور پذیرفته‌بضع شما به چه نحو آن را رد می‌کنید؟ همانگونه که درزمينه شماری کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیرا مطرح شده جلاجل مجلس گفتیم، مجلس باید مستقلاً جلاجل موضوعاتی مثل مبارزه توسط تروریسم یا مبارزه توسط پولشویی قانون‌گذاری کند. حكماً ممکن باریک شماری مضمون معاهدات بین المللی پسندیده باشد اما هیچ ضرورتی ندارد توسط پشت دادن به مقصد این مضمون به مقصد کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که كره زمين عمق منوي ها ايشان آگاه كردن نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند»

اوی آدم كردن داد: جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۷ قانون مورد بحث «قانون مبارزه توسط زروسيم‌شویی» که قانون داخلی باریک توسط مجلس شورای اسلامی به مقصد تصویب رسید. این قانون جلاجل واقع اصلاحیه‌ای ثمار قانون مبارزه توسط زروسيم‌شویی اسم باشليق 86 باریک. این مصوبه پشت بام كره زمين تأیید توسط شورای مامومي، تبدیل به مقصد قانون می‌شد ولی این شورا توسط مطرود گشتن ایراداتی به مقصد این مصوبه كره زمين تأیید آن خودداری انجام بده و توسط اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثمار مصوبه كلاه خود، مشکل تعدادی رفع مبانيت به مقصد تعیین تکلیف نهایی به مقصد صحن مجمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين فرستاده شد و جلاجل نهایت این مجمع جلاجل دی ماه ۱۳۹۷، مصوبه مجلس جلاجل مورد بحث قانون داخلی مبارزه توسط پولشویی را تصویب کرده‌ باریک.

77 درصد پولشویی‌ها در بانک‌های کشورهای غربی انجام می‎شود

این کارشناس امور بانکی افزود: هر تا چه وقت شماری رسانه‌ها جلاجل بدون شك وقت گذراني به مقصد ابل مصوبه مجمع را مرتبط توسط لایحه الحاق به مقصد کنوانسیون بین‌المللی مقابله توسط تأمین کشورمالی تروریسم ناميده شده به مقصد CFT اعلام کرده‌بضع اما توسط صور قانون اسم باشليق 86 و تاکیدات مقام معظم رهبری و اقدامات نیکویی که توسط بانک مرکزی و سایر نهاد كره زمين يكباره ستاد مرکزی مبارزه توسط كالاي ممنوع محصوله و پول بيگانه طی اسم باشليق‌های اخیر جلاجل این زمینه اعمال شده باریک كره زمين يكباره کاهش نرده تراکنش يوميه روی pos ، پالایش قريب ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره شمار دست خورده اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که جلاجل مناقشه پولشویی و كالاي ممنوع فعال بوده‌بضع و…، و آگاهي داشتن این مشکل که پیوستن به مقصد FATF اثری جلاجل مقابله توسط لهيدگي و رانت جلاجل داخل ندارد، دولت به مقصد كنار زدن تصویب لوایح چهارگانه به مقصد ديباچه راه گدازش مقابله توسط پولشویی باریک؛ هر تا چه وقت بخشی كره زمين آنچه جلاجل این لوایح پولشویی خوانده انجام خواهد شد طوق‌های کشورایران تعدادی پيرامون تكاپو كردن تحریم‌ها باریک.

صفاریان تاکید انجام بده: مارشال بیلینگزلی دستیار خصوصی وزارت خزينه ها داری آمریکا و رئیس FATF جلاجل جواب يابي این سئوال که چکار می‌کنید کشورایران نتواند تحریم‌ها را پيرامون بزند، می‌گوید وادارشان می کنیم قوانین مقابله توسط تامین کشورمالی تروریسم و پولشویی را تصویب کنند. حلول كننده ارچه بخواهیم نگاهی به مقصد منتقدان بیرون كره زمين کشورایران بیاندازیم می‌توانیم به مقصد جیمز پتراس، استاد دانشگاه آمریکا اشاعت کنیم که می‌گفت مشکل FATF نوعی باسرعت‌خواهی باریک.

کیفیت مبادلات بانکی کشورایران توسط سایر کشورها

اوی تقریر انجام بده: لبخند واضح باریک که چنین اتهاماتی به مقصد نوعی باسرعت‌خواهی تعدادی هماهنگ‌ كشته شدن توسط سیاست‌های آمریکا جلاجل راستای سابقه‌سازی علیه قوانین کشورمالی کشورایران هستند مادام تحریم‌های کشورمالی وضع کرده و تبادلات کشورمالی میان کشورایران و بانک‌های مختلف جلاجل اروپا، آسیا و جاهای افزونتر را فك کنند. حكماً ارچه FATF جدیتی جلاجل مبارزه توسط پولشویی داشت چنین کاری را توسط مواردی که بیخ گوش خوش خدمتي كردن اعمال انجام خواهد شد ابتر شدن می‌انجام بده چراکه بزرگترین تامین‌کننده کشورمالی تروریسم جلاجل کشورسوریه فردا ایالات متحده و اتحادیه اروپا باریک. به مقصد صفت منسوب به طوس فك باید گفت این کنوانسیون تعریف تروریسم را كره زمين دستگاه بافندگي کشورایران برون مرز و به مقصد نهادهای خارجی واگذار می‌کند که برخلاف ضوابط مايه 154 قانون اساسی می‌باشد.

این کارشناس امور پولی و بانکی تأکید انجام بده: به مقصد هر حلول كننده توسط صور هم‌پیشگی‌های زیادی که كره زمين اواخر اسم باشليق 1394و اعمال 37 اقدام توسط دولت و تصویب كورس لایحه توسط مجلس كره زمين 41 اقدام مد نگاه خشم آلود گروهFATF و حتی بيرون رفت مقطعی غيرماذون کشورمان كره زمين لیست سیاه آن نهاد، كره زمين تیرماه 95 تاکنون کیفیت تعاملات بانکی کشورایران توسط سایر کشورها مرغوبيت نشده باریک و بانک‌های خارجی تمایلی به مقصد هم‌پیشگی نداشته و حتی بانک‌های کشورچین، کشورترکیه و صرافی‌های امارات که قبلا توسط کشورایران کار می‌کردند به مقصد لفظ محصول فعالیت دارند.

اوی تأکید انجام بده: حلول كننده این سئوال مطرح انجام خواهد شد که آیا ارچه لوایح را نپذیریم دانه چيدن پولشویی و تروریسم به مقصد کشور می‌چسبد؟ یکی كره زمين منتقدین جلاجل جواب به مقصد این پرسش می‌گوید: 17 اسم باشليق باریک این کنوانسیون‌ها صور دارد و ما به مقصد آن نپیوستیم آیا دانه چيدن تروریسم خوردیم؟ ارچه بپیوندیم دانه چيدن تروریسم و پولشویی می‌خوریم چون مادام زمانی که به مقصد این تعهدات نپیوستیم هیچگونه اجباری جلاجل ارائه دانسته ها نداریم و چون می‌خواهند ما را تحریم زيرك کنند جلاجل آینده توسط ارائه دانسته ها کیفیت بدتری بوجود می‌آید.

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *